پیگیری سفارش

شماره سفارش  
ورود اطلاعات فيش واريزي
اطلاعات بانکی انتشارات ناقوس:
شماره حساب بانک شهر700815960383 
شماره کارت  بانک شهر 6176
-3922-0610-5047
 به نام ياسمن تجملي محدث

شماره حساب بانک ملت 1518107242
6104-3379-2024-6699   شماره کارت بانک ملت
   به نام خانم شهناز غلامی سبزوار