اصول طراحي وپياده سازي پايگاه داده ها با استفاده از MYSQL
قیمت سایت:۱۸۷۰۰۰ ريال
تخفیف: ۱۵ درصد
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ريال