ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
مهندسی فرودگاه
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حامد نیرومند قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
شروعی با هواپیماهای الکتریکی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: باب آبرل - مترجم: مهندس هاشم ابونجمی قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰
اختلالات مداری ودینامیک انتقالی ماهواره
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: علی عبدالکریمی خلجی - نویسنده: سیدحسین پورتاکدوست قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
تخصیص قابلیت اطمینان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترمهدی کرباسیان - نویسنده: مهندس محمدمهدی قوچانی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
جو زمین واثرات آن برامواج الکترومغناطیس
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکتراصغر ابراهیمی - نویسنده: مهندس نسیم محمدیان قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
سیستم های سوخت رسانی هواپیما
ناشر:چرتکه پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی - نویسنده: مهدی ثقفی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰
طراحی موشک های بالستیک و سیستم های حامل ماهواره
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل اسماعیلی طاهری قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰