ليست كتاب هاي مهندس روزبه نوروزي
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
امنیت vSphereبرای متخصصان امنیت,مدیران وکار شناسان زیر ساخت مجازی سازی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس روزبه نوروزی - نویسنده: فرزانه واشقانی فراهانی قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
شناخت و استفاده ازSplunk SIEMروشهای نوین کشف نفوذ,مدیریت حوادث امنیتی,وUSERCASEها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس روزبه نوروزی - نویسنده: مهندس یاسمن علوی زرنگ قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
مرکز عملیات امنیت نوین(SOC) وراهنمای معماری و استقرارIBM QRadar
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس روزبه نوروزی - نویسنده: مهندس دنیا نوروزی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
مقدمه ای بر: مراکز عملیات امنیت Security Operation Centers
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس روزبه نوروزی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰